CHỈ THỊ SỐ 02/CT-BCT NĂM 2016 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------------------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------------------------------

Số: 02/CT-BCT

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

Căn cứ quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp theo thông báo tại Công văn số 7290/VPCP-NC ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý và xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc cũng như trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng đa cấp vẫn còn những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Để tiếp tục tăng cường quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý cạnh tranh, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

I. Về công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp

1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên trên địa bàn địa phương theo các quy định của pháp luật có liên quan.

1.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương chủ động thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp trên địa bàn. Trong quá trình giám sát, kiểm tra, đề nghị đặc biệt lưu ý các hành vi có khả năng vi phạm khoản 1, Điều 5, Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

1.4. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan và UBND các quận, huyện, thành phố triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp nhưng không có Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

1.6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương.

1.7. Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn địa phương tuân thủ các quy định của pháp luật.

1.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng. Trong các nội dung tuyên truyền, cần đặc biệt lưu ý các nội dung quan trọng như: những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác v..v.

1.9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp;

1.10. Công bố số điện thoại liên hệ để người dân có thể phản ánh kịp thời với Sở Công Thương các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

2.1. Cục Quản lý cạnh tranh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, phát hiện những chồng chéo, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng để tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan khác tổ chứcthực hiện các hoạt động:

+ Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp;

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp.

2.2. Cục Quản lý thị trường

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP.

2.3. Các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ Công Thương

- Báo Công Thương, Tạp Chí Công Thương, Truyền hình Công Thương chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp trong phạm vi của ngành Công Thương.

- Định hướng nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về lĩnh vực bán hàng đa cấp cho các đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương.

II. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị căn cứ trách nhiệm được giao, triển khai thực hiện Chỉ thị này có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện Chỉ thị này thông qua Cục Quản lý cạnh tranh định kỳ ba tháng một lần.

2. Giao Cục Quản lý cạnh tranh làm đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

III. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ Công Thương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

3. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị có liên quan có báo cáo, phản ánh bằng văn bản gửi về Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh) để tổng hợp, xử lý./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Lãnh đạo Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Các Sở Công Thương (để t/h);
- Cục QLTT; các đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ;
- Đăng MOIT;
- Lưu: VT, QLCT.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

http://mlma.org.vn/images/documents/chi thi 02.ct.bct.2016.doc

MLMA

17/03/2016

Tin mới hơn

 • Lịch sử phát triển của ngành bán hàng đa cấp
  Content Intro

  Nguồn gốc của phương thức bán hàng đa cấp hay còn gọi kinh doanh theo mạng lưới (multi-level marketing) gắn liền với tên tuổi của Nhà Nghiên cứu Dinh dưỡng người Mỹ - Carl Rehnborg. Ông được xem là cha đẻ của một ngành kinh doanh có triển vọng nhất trong thế kỷ 21 bởi đã phát minh và nhân rộng ý tưởng tiếp thị mạng lưới vào trong cuộc sống.

  Ý tưởng nảy sinh từ gian khó

  Carl Rehnborg sinh năm 1887 tại St. Augustine, bang Florida, Hoa Kỳ, là con trai của một nhà kinh doanh kim hoàn người Mỹ gốc Thụy Điển. Ông khởi hành đến Trung Quốc vào năm 1915 và dành phần lớn thời gian cuộc đời mình tại đất nước này, và cũng chính nơi đây đã tạo cho ông cảm hứng về việc bổ sung dinh dưỡng từ thực vật..

  Trong suốt thời gian sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, ông đã rất ấn tượng với sự hiểu biết toàn diện về văn hoá và y học cổ truyền của người Trung Quốc. Ông quan tâm đến sự cân bằng - trong triết lý Trung Quốc về âm và dương. Với óc quan sát nhạy bén, Carl phát hiện ra sức khỏe con người phụ thuộc vào chế độ ăn phối hợp từ nhiều loại thực phẩm khác nhau, và trong cây cỏ thiên nhiên tồn tại rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe con người. Điều này có thể được nhìn thấy trong triết lý của ông về chế độ ăn uống cân bằng giữa việc sử dụng thực phẩm bổ sung cũng như nhận thức về sự cân bằng giữa con người và vũ trụ mà ông đã viết rất nhiều trong suốt cuộc đời sau này của mình. Những ý tuởng của ông về sản phẩm bổ sung dinh duỡng được làm từ nguyên liệu thực vật được hình thành không chỉ trong một ngày mà là kết quả của nhiều năm quan sát và trải nghiệm.

  Năm 1927, Carl về Mỹ và bắt đầu thực hiện các ý tưởng của mình bằng cách chế biến các chất bổ sung dinh dưỡng. Các chất này có tác dụng bổ trợ cho sức khỏe con người. Ban đầu, do chưa có kinh phí để tiếp thị sản phẩm, ông đưa ra một ý tưởng mà đó có thể là nguyên lý cơ bản cho ngành kinh doanh theo mạng sau này.

  Carl Rehnborg đề nghị các bạn và người thân của ông giới thiệu các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng này cho người quen của họ, và nếu người quen của họ mua sản phẩm thì ông sẽ trả một khoản hoa hồng cho người giới thiệu. Cứ thế, với mô hình một giới thiệu hai, hai giới thiệu bốn, năm…hàng hóa càng bán được nhiều, những người giới thiệu càng có lợi. Khi mô hình này được triển khai, chính Carl Rehnborg cũng không thể ngờ được kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng.

  Đây chính là thời điểm đánh dấu sự ra đời của ngành kinh doanh theo mạng.

  Carl Rehnborg sáng lập ra công ty Vitamin Products Company năm 1935. Đến đầu năm 1940 ông đổi tên công ty thành Nutrilite Products, Inc. theo tên sản phẩm và vẫn giữ nguyên phương pháp tiêu thụ. Theo đó, những nhà phân phối độc lập của ông tự tìm người mới, chỉ cho người mới đầy đủ thông tin về sản phẩm và hướng dẫn cho người mới phương pháp xây dựng mạng lưới bắt đầu từ những người quen của mình. Từ đó, mô hình lan rộng, tạo thành đội ngũ phân phối đông đảo và chuyên nghiệp.

  Công ty đảm bảo cho tất cả nhà phân phối độc lập có đủ sản phẩm và nhận hoa hồng không chỉ dựa trên số lượng sản phẩm họ bán ra mà còn trả hoa hồng cho lượng sản phẩm do những người trong mạng lưới của họ tiêu thụ được. Những người tham gia mạng lưới của công ty nhận được sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của người bảo trợ. Phương pháp phân phối hàng hoá của Carl Rehnborg được cho là cơ sở của phương thức bán hàng đa cấp ra đời và phát triển.

  Sau một thời gian làm việc có hiệu quả với công ty Nutrilite Products, Inc. và chứng kiến sự lớn mạnh vượt trội cũng như sức mạnh to lớn, đầy tiềm năng của mô hình kinh doanh mới mẻ này, hai cộng tác viên của công ty là Rich DeVos và Jay Van Andel đã sáng lập ra công ty riêng của mình mang tên American Way Corporation, viết tắt là Amway. Hiện nay Amway đã trở thành một trong những công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới hoạt động trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

  Ba làn sóng phát triển của bán hàng đa cấp

  Đến đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, sự phản đối của một số thành viên Liên bang Hoa Kỳ (quy kết bán hàng đa cấp với cái gọi là "hình tháp ảo" - một hình thức kinh doanh bất hợp pháp) và bộ phận những người kinh doanh truyền thống đã tạo sức ép lớn lên kinh doanh đa cấp. Vì vậy, các công ty kinh doanh đa cấp phải đương đầu với rất nhiều khó khăn để khẳng định tính đúng đắn của mình, xứng đáng được Chính phủ và người dân công nhận đây là hình thức kinh doanh bình đẳng, tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển của thực tiễn. Sau thời gian dài đấu tranh, cuối năm 1979, Toà án thương mại Liên Bang Hoa Kỳ công nhận phương pháp kinh doanh của bán hàng đa cấp không phải là "hình tháp ảo" và được chấp nhận về mặt luật pháp. Từ đó Bộ luật đầu tiên về kinh doanh đa cấp đã ra đời tại Mỹ. Từ năm 1940 đến 1979 chỉ có khoảng 30 công ty kinh doanh theo mạng ra đời tại Mỹ, tạo thành làn sóng thứ nhất trong quá trình phát triển của kinh doanh theo mạng.

  Làn sóng thứ hai được tính từ khoảng năm 1979-1990, là thời kì bùng nổ của kinh doanh theo mạng. Hàng trăm công ty được thành lập mỗi ngày với hàng ngàn loại sản phẩm phong phú.

  Làn sóng thứ ba là từ năm 1990, nhờ sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ và truyền thông, kinh doanh theo mạng mang màu sắc mới. Các nhà phân phối thay vì phải hùng biện hàng giờ và đi lại như con thoi giữa cả mạng lưới thì nay lại có thể đơn giản hoá công việc của mình nhờ vào điện thoại, internet... Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình để tham gia công việc và làm việc ở bất cứ đâu. Các công ty bán hàng truyền thống như Ford, Colgate, Coca-cola và nhiều công ty nổi tiếng khác đã bắt đầu áp dụng phương pháp kinh doanh theo mạng để phân phối sản phẩm độc đáo của mình.

  Đầu thế kỉ 21, kinh doanh đa cấp bắt đầu bước chân vào thị trường Việt Nam và đạt tổng doanh thu không ngờ trong hai, ba năm đầu. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt theo chiều rộng, chưa có giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước thời gian đầu đã khiến mô hình kinh doanh theo mạng tại Việt Nam bị biến tướng.

  Gần đây, với sự vào cuộc mạnh mẽ từ Chính phủ, Bộ Công Thương, các cơ quan truyền thông cũng như sự đấu tranh, khẳng định chân lý của các công ty kinh doanh đa cấp chân chính… bán hàng theo mạng lưới tại Việt Nam đã dần được siết chặt và phát triển đúng định hướng, đem lại lòng tin cho người tiêu dùng.

  moit.gov.vn

  MLMA

  16/3/2018

 • Sau cú siết mạnh tay, thị trường bán hàng đa cấp Việt Nam thanh sạch hơn
  Content Intro

  Từ thời điểm ra quyết định 1052/QĐ của Bộ Công Thương về việc thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp, đã có hơn 25 doanh nghiệp bị xoá sổ, hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ bị kiểm tra, cảnh cáo, áp dụng các mức phạt khác nhau với số tiền lên đến cấp tỷ đồng. Cú hích vô hình chung đưa cả thị trường bước sang một chiều hướng khác mà ở đó các doanh nghiệp còn lại phải cam kết minh bạch, kinh doanh uy tín, bền vững, góp vào quỹ thuế và GDP của quốc gia một cách tương xứng.

  Những mảng màu sáng- tối dần hiện lên rõ rệt

  Theo cục Quản lý cạnh tranh các hành vi vi phạm phổ biến bị phát hiện và xử lý bao gồm các vấn đề như: vi phạm trong cấp bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp; quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng; duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp...Đây cũng chính là những vấn đề mấu chốt mà nếu không được quản lý nghiêm sẽ dẫn đến những hành vi biến tướng, núp bóng bán hàng đa cấp thường được gọi là kinh doanh mô hình kim tự tháp đã gây ra những hoang mang và bức xúc trong dư luận suốt một thời gian dài vừa qua.

  Nếu như trước thời điểm này các nhập nhằng và không minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp khiến nhà phân phối nói riêng, cộng đồng nói chung dễ bị hiểu nhầm và có cái nhìn kì thị đối với ngành, thì giờ đây nhà phân phối có thể lựa chọn công ty uy tín và chân chính để cộng tác, và phát triển kinh doanh riêng, cộng đồng dần chấp nhận đây là một loại hình kinh doanh thông minh và tiên tiến. Cũng có thể thấy rằng trước khi có kết quả thanh tra, các công ty được nêu tên trong “danh sách đen”, được giới truyền thông “quan tâm” vì những tiêu cực thì một số công ty chân chính có thể tạm thời gặp khó khăn do người tiêu dùng bị mất phương hướng, chưa định vị được rõ ràng những doanh nghiệp thực sự tin cậy. Tuy nhiên, sau khi loại bỏ được những con sâu làm rầu nồi canh người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn những sản phẩm uy tin, chất lượng để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không dừng lại ở đó các công ty chân chính sau khi lấy lại được lòng tin thì hoạt động kinh doanh của họ dễ thở hơn, khởi sắc hơn và là động lực để tiếp tục đem lại những giá trị cho xã hội.

  Doanh nghiệp trụ lại lấy được niềm tin từ cộng đồng

   

  Amway vinh dự nhận giải thưởng Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững 2016

  Với vai trò của người trong cuộc, đại diện nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động tại thị trường Việt Nam cho biết đợt thanh tra vừa qua như cuộc đại phẫu thanh lọc, loại bỏ những công ty bán hàng đa cấp trá hình, làm lũng đoạn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mô hình kinh doanh đa cấp của nhiều thương hiệu uy tín; tạo ra mạng lưới ngành nghề thanh sạch. Để từ đó, nhiều doanh nghiệp đa cấp, trong đó có Amway Việt Nam vững tin hơn vào tương lại lai tăng trưởng của thị trường và hướng đến giai đoạn phát triển bền vững.
   
  Đại diện Amway Việt Nam cho biết, hơn 10 năm qua công ty đã phải từng bước xây dựng và tuân thủ bộ quy chuẩn về đạo đức kinh doanh cho chính những nhà phân phối của mình; nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu để tạo ra và giữ vững niềm tin từ người tiêu dùng Việt Nam.
   
   
  MLMA
  16/3/2018
   

   

   
 • Bán hàng đa cấp: hiểu sao cho đúng?
  Content Intro

  Bắt đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào đầu những năm 2000, đến nay, bán hàng đa cấp (BHĐC) đã trải qua nhiều thay đổi mạnh mẽ từ phát triển theo bề rộng (số lượng các công ty) sang phát triển theo chiều sâu (chất lượng hàng hóa và dịch vụ khách hàng) cũng như có được khung pháp lý chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   

  Bán hàng đa cấp chân chính là một mô hình bán hàng hiện đại

  Mô hình BHĐC xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào đầu những năm 2000. Có thời điểm, cụm từ “bán hàng đa cấp” gắn liền với các công ty bán hàng kém chất lượng với giá cao, thậm chí huy động vốn theo hình thức đa cấp từ những người tham gia. Điều này khiến cho nhiều người có cái nhìn không thiện cảm về BHĐC. Chính vì vậy, người tiêu dùng thường có tâm lý tránh né, cảnh giác với những người bán hàng đa cấp hay những mặt hàng được bán qua kênh đa cấp. Tâm lý này gây ra nhiều khó khăn cho những công ty bán hàng đa cấp chân chính, thường lại là những công ty bán các sản phẩm chất lượng cao hoặc có những tính năng đặc biệt hơn sản phẩm thông thường. Trên thực tế là bán hàng đa cấp chỉ là một kênh bán hàng giống như bán hàng siêu thị, bán hàng qua điện thoại, bán hàng qua Internet, vv… Tuy nhiên, truyền thông đại chúng đã góp phần giúp mọi người được thông tin tốt hơn, phân biệt rõ ràng giữa bán hàng đa cấp chân chính và bán hàng đa cấp bất chính. Ngày nay thì đã có nhiều người biết được rằng bán hàng đa cấp chân chính chỉ đơn thuần là một mô hình bán hàng trực tiếp về bản chất khác xa hình thức đầu tư tiền ảo hay huy động vốn theo hình thức đa cấp.

  Một số công ty bán hàng đa cấp lớn, bằng sự nỗ lực không ngừng, đã phần nào mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng về bán hàng đa cấp thông qua việc xây dựng nhà máy sản xuất hiện đại tại Việt Nam, cung cấp những sản phẩm uy tín và thực hiện tốt việc kinh doanh có trách nhiệm.

  Amway là một công ty BHĐC hiếm hoi có nhà máy tại Việt Nam

  BHĐC là một hình thức kinh doanh hợp pháp

  Mô hình BHĐC được công nhận là mô hình kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, chịu sự quản lý bởi pháp luật Việt Nam sau khi Luật Cạnh tranh ra đời vào cuối năm 2004 và Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành vào năm 2004. Hiệp hội BHĐC tại Việt Nam ra đời theo quyết định từ Bộ Công Thương vào tháng 3/2010 cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp được hoạt động hợp pháp.

  Nhằm bảo vệ doanh nghiệp, người tham gia và người tiêu dùng, năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động BHĐC, trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của những công ty và người tham gia vào mô hình BHĐC tại Việt Nam.

  Những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp và người tham gia cũng được quy định rõ ràng tại điều 5 của Nghị định với 23 khoản chi tiết. Một điểm dễ nhận biết và lưu ý nhất là kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa (ví dụ dịch vụ hay đầu tư) đều bị cấm.

  Khác với những ngành nghề khác, quyền đổi trả hàng hóa của khách hàng cũng được quy định rõ ràng trong luật nhằm đặt quyền lợi người tiêu dùng lên trên hết. Theo đó, tại Điều 26 - Nghị định 42/2014/NĐ-CP ghi rõ, khi người tham gia BHĐC có yêu cầu, doanh nghiệp BHĐC có trách nhiệm mua lại hàng hóa cho người tham gia BHĐC, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mãi. Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia BHĐC nhận hàng. Tại một số công ty BHĐC có bộ quy tắc ứng xử riêng biệt như Amway, thời hạn này lên đến 45 ngày.

  Công tác đào tạo được đặc biệt chú trong và quy định tại Điều 20- Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Sau khi ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm đào tạo và cấp chứng chỉ theo mẫu của Bộ Công Thương cho người tham gia bán hàng đa cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản. Trong đó, chương trình đào tạo cơ bản phải bao gồm những nội dung sau: pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông tin về doanh nghiệp, quy tắc hoạt động và chương trình trả thưởng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; các kỹ năng cơ bản để thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp.

  Bên cạnh những kiến thức nằm trong chương trình đào tạo cơ bản, người tham gia BHĐC còn được đào tạo kỹ càng về kiến thức sản phẩm để đảm bảo hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu rõ về sản phẩm mình đang tiêu dùng và kinh doanh. Ngoài ra, người tham gia BHĐC còn được công ty đào tạo các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp ứng xử, thuyết trình trong đám đông, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng bán hàng… Đối với những cấp bậc cao trong hệ thống kinh doanh đa cấp, người tham gia BHĐC còn có cơ hội được tham gia các khóa huấn luyện về lãnh đạo, giảng dạy, thương thuyết… Tiêu biểu trong ngành BHĐC với hệ thống huấn luyện được đầu tư bài bản và nghiêm túc, một công ty đầu ngành có cả hệ thống chương trình đào tạo từ huấn luyện sản phẩm, kỹ năng kinh doanh và cả các chương trình Quy tắc ứng xử. Hằng năm, công ty cung cấp hơn 125.000 lượt đào tạo cho nhà phân phối, hơn 1.300 giờ huấn luyện trực tiếp. Đồng thời, công ty này còn có hơn 100 giảng viên cộng tác tham gia để đưa "các lớp học ra thị trường" trên khắp cả nước. Trong tất cả các chương trình huấn luyện, doanh nghiệp này luôn chú trọng nội dung liên quan đến các quy định pháp luật, quy tắc ứng xử, và đạo đức kinh doanh cho nhà phân phối. Như vậy, khi doanh nghiệp làm tốt công tác đào tạo, mô hình bán hàng đa cấp mang lại lợi ích cho người tham gia bên cạnh cơ hội có thêm nguồn thu nhập bổ sung.

  Có thể nói rằng, hiếm có ngành nghề nào cung cấp cho người kinh doanh khối lượng kiến thức khổng lồ, và ràng buộc cam kết tham gia đầy đủ, mới đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh. Do đó, việc trở thành một người bán hàng đa cấp không phải đơn giản.

  Đầu vào của bán hàng đa cấp khá mở, nhưng công việc đòi hỏi phải học tập liên tục. Trên thực tế chỉ những người thật sự chuyên tâm, có tinh thần ham học hỏi, có trách nhiệm với khách hàng của mình mới có thể trụ lại và sống được với nghề.

  15/01/2018

  moit.gov.vn

 • THÔNG BÁO HOÃN KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP NGÀY 22-23/12/2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
  Content Intro

  THÔNG BÁO HOÃN KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

  NGÀY 22-23/12/2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

   

  Kính gửi:   QUÝ DOANH NGHIỆP

   

  Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam gửi đến Quý Doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và thành công.

   

  Liên quan tới công tác đào kiến thức về bán hàng đa cấp, vì số lượng đăng ký trong khóa học ngày 22 và 23/12/2017 có phần hạn chế nên Ban đào tạo tạm thời hoãn khóa đào tạo trong tháng 12 năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh.

  Hiệp hội sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức khóa sau đến Quý Doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

  Hiệp hội xin thông báo đến Quý Doanh nghiệp được rõ để thông báo cho các nhà phân phối.

   

   Chân thành cám ơn!

  HIỆP HỘI BÁN HÀNG ĐA CẤP VIỆT NAM

  MLMA

  19/12/2017

 • Amway Việt Nam lên tiếng sau kết luận thanh tra của Bộ Công Thương
  Content Intro

  Amway Việt Nam lên tiếng sau kết luận thanh tra của Bộ Công Thương 

  Amway Việt Nam lên tiếng sau kết luận thanh tra của Bộ Công Thương
  Công ty Amway khẳng định luôn tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước về bán hàng đa cấp

  (VNF) – Công ty TNHH Amway Việt Nam vừa có phát ngôn chính thức liên quan đến những kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về các hoạt động bán hàng đa cấp tại công ty này.

  Đại diện Công ty Amway cho biết, Bộ Công Thương vừa công bố kết quả thanh tra hoạt động bán hàng đa cấp 2016 đối với hai công ty là Amway và Thiên Ngọc Minh Uy. Tuy nhiên, một số tờ báo đã có sự nhầm lẫn, đưa một số kết luận của Thiên Ngọc Minh Uy thành của Amway. 

  Việc nhầm lẫn này, theo Amway Việt Nam, gây thiệt hại lớn về danh tiếng cho công ty Amway. Công ty đã phản hổi và một số báo đã khắc phục nhầm lẫn này.
  Amway khẳng định luôn tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước về bán hàng đa cấp, cụ thể là Nghị định 42 của Chính phủ. Sau mỗi lần sửa đổi giấy phép, công ty đều đã thực hiện việc thông báo bổ sung tới 63 tỉnh thành tại Việt Nam.

  Amway Việt Nam lên tiếng sau kết luận thanh tra của Bộ Công Thương ảnh 1

  Nhà máy của Công ty Amway tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

  Chia sẻ thêm về kết luận Công ty Amway chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tới các địa phương, đại diện công ty cho biết Amway đã gửi thông báo bằng thư bảo đảm tới 63 sở công thương cho cả 7 lần thông báo sửa đổi bổ sung giấy phép bán hàng đa cấp, tổng cộng là 441 thông báo theo quy định của Nghị định 42.

  Tuy nhiên số lượng phản hồi và ra văn bản tiếp nhận thông báo của một số địa phương không đầy đủ. Một số địa phương vẫn giữ quan điểm “cấm bán hàng đa cấp” tại địa phương mình. 

  Amway là công ty bán hàng đa cấp của Mỹ, hoạt động tại hơn 110 quốc gia, có hai nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Amata (Đồng Nai) và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (Bình Dương).

  LÊ NGUYỄN

  VietNam Finance

  18/01/2017

Tin cũ hơn

 • Rà soát, tránh thiệt hại cho người dân
  Content Intro

  Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (từ 19.2 - 2.3), cơ quan công an đã khởi tố hai vụ án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với lãnh đạo hai công ty kinh doanh đa cấp, là Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) và Công ty CP Đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát (Vipha Việt Nam). Điều này đang gây sự chú ý, bức xúc từ dư luận. Đồng thời, đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý bán hàng đa cấp hiện nay.

  80% người dân chưa hiểu đa cấp là gì

   

   Tính đến hết tháng 2, Cục QLCT đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 67 doanh nghiệp. Đến ngày 2.3, đã có 1 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, 1 doanh nghiệp đang trong quá trình chấm dứt hoạt động. Từ tháng 7.2015 đến thời điểm hiện tại, Cục đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hơn 5 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vi phạm các quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

  Thừa nhận đa cấp là một hình thức kinh doanh hiệu quả đã được 170 nước công nhận, trong đó có Việt Nam; nhiều công ty đa cấp trong nước hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; song Trưởng phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) Phan Đức Quế cho rằng loại hình này đang có nhiều biến tướng. Các vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp rất đa dạng: Bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Một số doanh nghiệp có đăng ký hoạt động nhưng triển khai hoạt động không đúng nội dung đăng ký. Đặc biệt, loại hình lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để huy động tài chính đang có xu hướng phát triển thông qua các loại hình dịch vụ mới như đào tạo, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, trung tâm hỗ trợ người nghèo… Đáng chú ý, những vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đang có xu hướng mở rộng về địa bàn các tỉnh vùng núi, vùng sâu, vùng xa và vùng nông thôn, gây nên những bất ổn trong đời sống xã hội.

  Cũng theo đại diện Bộ Công thương, việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đang gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, do đặc thù của bán hàng đa cấp là bán lẻ trực tiếp hàng hóa tới tay người tiêu dùng thông qua mạng lưới nhà phân phối gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, nên địa bàn hoạt động rộng, gây khó khăn trong công tác giám sát. Thứ hai, do hình thức bán hàng thông qua truyền miệng nên rất khó kiểm soát thông tin do các doanh nghiệp và người tham gia đưa ra. Thứ ba, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và người tham gia đa cấp còn thấp, vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả. Thứ tư, nhận thức của nhiều người dân về bán hàng đa cấp còn hạn chế, không phân biệt được đâu là bán hàng đa cấp chân chính và đâu là bất chính, nhưng vì hám lợi nên dễ dàng bị dụ dỗ tham gia.

  Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam Trương Thị Nhi bổ sung: Hiện, có khoảng 80% người dân chưa hiểu bán hàng đa cấp là gì. Họ chỉ nghĩ đơn giản bán hàng đa cấp là bán giá cao, lừa dối người thân để trục lợi, thấy đông người thì gọi là đa cấp. Điều này đã làm cho dư luận có định kiến xấu về đa cấp. Thêm nữa, việc cấp phép hoạt động đa cấp thuộc trách nhiệm Bộ Công thương nhưng việc kiểm tra, giám sát lại do Sở Công thương tiến hành. Điều này cũng khiến cho công tác quản lý thêm khó khăn. Dù hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian qua đã đồng bộ, song chưa có chế tài hữu hiệu để phát hiện và xử phạt các cá nhân vi phạm. Thực tế, việc xử phạt cá nhân vi phạm là rất khó vì thiếu bằng chứng, thiếu địa điểm cư trú rõ ràng và khi xử phạt thì khó thi hành vì họ không có tài sản hay ký quỹ bảo đảm. Bên cạnh đó, người tiêu dùng vì lòng tham nên cố tình tham gia đa cấp và họ che giấu hành vi của mình, khi thiệt hại đi khiếu nại tố cáo thì đã quá muộn. Số lượng người tham gia quá lớn nên việc phân loại, xác minh của cơ quan chức năng mất nhiều thời gian, khó khăn hơn.

  Cần xử lý tận gốc

  Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thương mại Nguyễn Văn Nam cho rằng, để xảy ra tình trạng biến tướng trong hoạt động của các công ty đa cấp, các cơ quan quản lý, trong đó có ngành công thương “không thể vô can”. Ông lập luận: “Thật khó để biện minh cho việc để công ty đa cấp lừa đảo hàng chục nghìn người trong cả năm trời mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Tôi không tin là cơ quan quản lý không biết vì theo quy định, họ là người cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty này. Do vậy, cần phải xem các cơ quan quản lý đã thực sự làm đúng vai trò của mình hay chưa?”.

  Đồng quan điểm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Đỗ Văn Đương cho rằng, qua vụ việc các công ty đa cấp bị khởi tố gần đây cho thấy, “cơ quan quản lý không có động thái thường xuyên kiểm tra, theo dõi, xử lý. Mặc dù đã xử phạt như trường hợp Công ty Liên Kết Việt nhưng vẫn để tồn tại thì rõ ràng chỉ là phạt để cho qua”. Cũng theo ông Đương, vấn đề bức thiết đặt ra lúc này là phải rà soát toàn bộ hoạt động bán hàng đa cấp trên cả nước để kịp thời phát hiện sai phạm, khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì phải xử lý nghiêm. Đồng thời, phải xử lý tận gốc vấn đề: Xảy ra tình trạng đó là do đâu? Có phải do năng lực quản lý, hay do lơ là trách nhiệm? Có sự móc ngoặc, trục lợi nào không khi để các công ty đa cấp lừa đảo người dân hay không?”.

  Ở góc độ quản lý, ông Phan Đức Quế cho biết, thời gian tới, Cục QLCT tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều, khoản không còn phù hợp với thực tế theo hướng siết chặt hơn nữa hoạt động bán hàng đa cấp, tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm. Ông cũng khuyến cáo, trong trường hợp còn thắc mắc hoặc phát sinh tranh chấp với doanh nghiệp đa cấp, nhà phân phối và người dân có thể liên hệ với Cục QLCT để được hỗ trợ thông qua tổng đài Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 18006838.

  Vũ Thủy
  06/3/2016

   

 • Cục Quản lý cạnh tranh cảnh báo trước các biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp
  Content Intro

   

    Trong thời gian vừa có một số doanh nghiệp lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp biến tướng để trục lợi, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân gây ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội và đã bị các cơ quan pháp luật xử lý hình sự như vụ việc MB 24, Colony Invest, Tâm mặt trời…. Vừa qua, cơ quan công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và   bắt tạm giam một số lãnh đạo của Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những vụ việc gây hậu quả lớn đối với cộng đồng xã hội.

    Do đó, để giúp người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, Cục Quản lý cạnh tranh khuyến cáo một số nội dung sau:

   

  Thứ nhất, cần tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp mà mình dự định định ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp như tình trạng đăng ký, uy tín của doanh nghiệp, cách thức hoạt động, chính sách trả thưởng và các sản phẩm kinh doanh  theo phương thức đa cấp. Thông tin về các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh (www.vca.gov.vn).

  Thứ hai, người muốn tham gia bán hàng đa cấp cần nắm rõ quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để biết và bảo vệ quyền lợi chính đáng mà mình được hưởng. Nếu tham gia hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp thì phải ký hợp đồng đúng với mẫu hợp đồng Công ty đã đăng ký với Cục Quản lý cạnh tranh.

  Thứ ba, cần phải rất cảnh giác trước các thông tin được đưa ra liên quan đến hàng hóa như công dụng của sản phẩm, về lợi ích khi tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp và cần lưu ý các khoản hoa hồng, tiền thưởng chi trả cho nhà phân phối phải xuất phát từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và bản thân các nhà phân phối. Mọi lời chào mời tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp có hoa hồng cao, lãi suất lớn hoặc hình thức đầu tư tài chính mà không dựa vào việc bán hàng hóa đều là dấu hiệu của hành vi lợi dụng mô hình đa cấp để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

  Thứ tư, mọi hình thức thu tiền của người vào sau để trả hoa hồng cho người vào trước mà không qua giao dịch mua bán hàng hóa đều bị pháp luật nghiêm cấm. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, mức trần chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích khác cho nhà phân phối là 40% doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Vì vậy, mọi cam kết chi trả lớn hơn 40% đều vi phạm quy định của pháp luật.

  Thứ năm, cần lưu ý sản phẩm cần phải phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhà phân phối cũng như người tiêu dùng. Nhà phân phối có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại lượng sản phẩm chưa sử dụng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nghĩa vụ mua lại các sản phẩm này với mức giá không thấp hơn 90% giá đã bán cho nhà phân phối, đồng thời, có thể khấu trừ thêm các khoản hoa hồng, tiền thưởng đã trả cho nhà phân phối phát sinh từ lượng sản phẩm được yêu cầu mua lại đó. Ngoài thời hạn này, doanh nghiệp không có nghĩa vụ mua lại sản phẩm đã bán cho nhà phân phối. Vì vậy, nhà phân phối cần tránh mua lượng hàng hóa quá lớn, không phù hợp với khả năng tiêu dùng hoặc bán lại của mình.

  Trong trường hợp, quyền và lợi ích của người tham gia bị xâm hại, đề nghị liên hệ với các cơ quan quản lý (Cục Quản lý cạnh tranh, Sở Công Thương) hoặc nhận thấy doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đề nghị liên hệ với các cơ quan công an tại các địa phương để được hỗ trợ.

  Cục QLCT

  04/03/2016

 • Nhận thức cơ bản về bán hàng đa cấp
  Content Intro

   

   

  Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương xin giới thiệu một số nhận thức cơ bản về hình thức bán hàng đa cấp

  1. Bán hàng đa cấp là gì?

  Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua mạng lưới các nhà phân phối gồm nhiều tầng, nhiều nhánh. Các nhà phân phối này được trả hoa hồng/thu nhập từ kết quả bán hàng của bản thân họ và kết quả bán hàng của những người do họ bảo trợ.

  - Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng: Cần phải nhận thức rằng bán hàng đa cấp thực chất là một hình thức bán hàng, không phải là một hình thức đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Cũng như các hình thức bán hàng khác, bán hàng đa cấp tìm cách đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng.

  - Việc bán hàng được thực hiện bởi các nhà phân phối: Thông thường, các doanh nghiệp bán hàng thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng, siêu thị. Còn trong hoạt động bán hàng đa cấp, không có các đại lý, cửa hàng, siêu thị mà hàng hóa được các nhà phân phối trực tiếp sử dụng hoặc giới thiệu và bán cho người tiêu dùng.

  - Trả hoa hồng: hoa hồng thực chất là tiền công mà doanh nghiệp trả cho các nhà phân phối đã giúp doanh nghiệp phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thông thường trả hoa hồng cho các đại lý, cửa hàng thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền cho nhà phân phối. Như vậy, với việc trở thành một nhà phân phối của doanh nghiệp, bạn tham gia để giúp doanh nghiệp bán hàng và được doanh nghiệp trả hoa hồng chứ không phải bạn tham gia đầu tư để hưởng lợi nhuận.

  2. Như thế nào là doanh nghiệp bán hàng đa cấp đáng tin cậy?

  Một doanh nghiệp bán hàng đa cấp đáng tin cậy trước hết phải là doanh nghiệp thực hiện việc bán hàng một cách thực chất. Tức là hoạt động cơ bản của doanh nghiệp đó phải là hoạt động bán hàng, tiêu thụ hàng hóa chứ không phải các hoạt động tuyển dụng, thu hút đầu tư... Một doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính, thực hiện đúng chức năng bán hàng, cần phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau:

  - Có sản phẩm tốt: Nguồn gốc ra đời của hoạt động bán hàng đa cấp xuất phát từ việc một người có một sản phẩm tốt, người đó tìm cách chia sẻ về sản phẩm tốt của mình và qua đó bán sản phẩm đó cho mọi người trong xã hội để mọi người cùng được sử dụng sản phẩm tốt đó. Chỉ khi có sản phẩm tốt thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp mới có cơ sở để giới thiệu đến người tiêu dùng và người tiêu dùng mới tin tưởng mua sản phẩm đó.

  - Đào tạo nhà phân phối tốt: Nhà phân phối là những người giúp doanh nghiệp giới thiệu và bán hàng cho người tiêu dùng. Do đó, muốn thực hiện chức năng bán hàng của mình một cách tốt nhất, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần phải đào tạo kỹ càng cho nhà phân phối của mình để họ hiểu về sản phẩm và có kỹ năng bán hàng tốt.

  - Chủ yếu tập trung bán hàng, không tập trung tuyển dụng: Hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện qua hệ thống nhà phân phối. Do đó song song với việc bán hàng, doanh nghiệp cũng phải tuyển dụng và xây dựng hệ thống nhà phân phối. Tuy nhiên, việc bán hàng phải được chú trọng hàng đầu. Việc tuyển dụng cũng chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu bán hàng. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính phải tồn tại dựa trên doanh thu từ hoạt động bán hàng. Khi hàng hóa được tiêu thụ, doanh nghiệp có doanh thu để duy trì hoạt động đồng thời có tiền để chi trả hoa hồng cho nhà phân phối.

  3. Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp bán hàng đa cấp không đáng tin cậy:

  - Chủ yếu tập trung tuyển dụng: Khi bạn được giới thiệu về một doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bạn cần quan sát các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp đó. Nếu doanh nghiệp đó chỉ chú trọng tổ chức các buổi tuyển dụng mà không tổ chức đào tạo bán hàng cho nhà phân phối thì bạn cần cẩn trọng. Đối với một doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính, việc tuyển dụng sẽ không có ý nghĩa gì, không mang lại lợi ích gì nếu những người được tuyển dụng không bán hàng. Bởi vì chỉ có bán hàng mới giúp hàng hóa được tiêu thụ, mang về doanh thu cho doanh nghiệp, và từ đó nhà phân phối được trả hoa hồng.

  - Khi tuyển dụng, doanh nghiệp bằng các cách khác nhau khiến người tham gia mua hàng hoặc đóng tiền: Khi bạn được mời tham gia một doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bạn cần lưu ý nếu bạn phải bỏ ra một khoản tiền để mua hàng hoặc để đặt cọc. Bạn tham gia để có cơ hội sử dụng sản phẩm phù hợp với bản thân hoặc trở thành nhà phân phối để đi bán hàng cho doanh nghiệp. Việc tiêu dùng hoặc bán hàng hóa của doanh nghiệp là tùy thuộc nhu cầu, khả năng của bản thân bạn, doanh nghiệp không được tìm cách làm cho bạn phải bỏ tiền ra mua để được tham gia.

  Nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính chỉ tồn tại nhờ số tiền những người mới gia nhập bỏ ra mua hàng. Công ty thu lợi nhuận từ khoản tiền này và cũng dùng khoản này để chia hoa hồng cho những người có công tuyển dụng. Những doanh nghiệp như vậy sẽ không tồn tại được khi không tuyển thêm được người hoặc khi người được tuyển không mua hàng, vì họ không chú trọng bán hàng, không có nguồn doanh thu từ việc tiêu thụ hàng hóa.

  - Hứa hẹn những khoản lợi nhuận hấp dẫn: bán hàng đa cấp chỉ là một hình thức bán hàng, phân phối hàng hóa, không phải là một hình thức đầu tư, do đó bạn cần cân nhắc khi nghe những lời hứa hẹn hấp dẫn về lợi nhuận. Bạn chỉ thực sự có thu nhập nếu bạn thực sự bán được hàng hóa và những người do bán giới thiệu bán được hàng hóa.

  - Sản phẩm không tốt:Bản chất của hoạt động bán hàng đa cấp là giới thiệu, chia sẻ về các sản phẩm chất lượng tốt để bán các sản phẩm đó cho người tiêu dùng. Như vậy, nếu sản phẩm không tốt thì bạn không có gì để giới thiệu, chia sẻ và do đó bạn sẽ khó bán được hàng, khó có thể kiếm được tiền hoa hồng.

  - Không chú trọng bán hàng, tiêu thụ sản phẩm: Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng. Do đó, một doanh nghiệp được gọi là doanh nghiệp bán hàng đa cấp nhưng không chú trọng bán hàng, tiêu thụ sản phẩm thì bạn cần suy nghĩ doanh nghiệp đó có tồn tại được lâu dài hay không, và tồn tại dựa trên nguồn doanh thu nào.

  4. Hỏi – đáp

  - Một doanh nghiệp đã được cấp GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có phải là doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính hay không?

  Trả lời: Việc doanh nghiệp được cấp GCN chỉ thể hiện rằng doanh nghiệp đó đáp ứng các điều kiện pháp lý để hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, không có nghĩa là doanh nghiệp đó sẽ hoạt động đúng nội dung đăng ký, đúng quy định pháp luật.

  Điều này tương tự với việc có người được cấp bằng lái xe nhưng khi tham gia giao thông người đó vẫn vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

  - Đã có nhiều người tham gia bán hàng đa cấp và thành công, có thu nhập cao, như vậy việc tham gia bán hàng đa cấp có thể giúp bạn thành công và có thu nhập cao?

  Trả lời: Khi tham gia bán hàng đa cấp, bạn hoàn toàn có cơ hội thành công và đạt thu nhập cao. Tuy nhiên, không có nghĩa là cứ tham gia là bạn sẽ thành công, sẽ có thu nhập cao. Bạn phải hiểu rằng thu nhập cao xuất phát từ kết quả bán hàng của bạn và của những người do bạn giới thiệu. Bạn phải có năng lực bán hàng, phải làm việc tích cực, chăm chỉ, và đồng thời những người do bạn giới thiệu cũng phải làm được như bạn, khi đó bạn mới có cơ hội thành công và có thu nhập cao.

  - Những ai nên tham gia hoạt động bán hàng đa cấp?

  Trả lời:

  Bạn phải hiểu rõ bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng. Bên cạnh tiêu dùng của bản thân, nếu bạn không có khả năng bán hàng thì bạn không nên tham gia.

  Hoạt động bán hàng đa cấp cũng yêu cầu bạn phải có kỹ năng tốt, ít nhất là kỹ năng giao tiếp và thuyết phục. Do đó, nếu cảm thấy bản thân không giỏi những kỹ năng này, thì bạn cần cân nhắc về khả năng thành công của mình.

  Các nhà phân phối của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thường giới thiệu và bán sản phẩm cho những người thân quen. Do dó, bạn cũng cần tính toán số lượng các mối quan hệ xã hội của mình liệu có đủ nhiều để giúp mình bán được nhiều hàng hóa hay không, hay những người thân quen của mình có phù hợp với hàng hóa của doanh nghiệp mà mình dự định tham gia hay không, ví dụ như bạn định tham gia một doanh nghiệp bán các sản phẩm đắt tiền, cao cấp trong khi các mối quan hệ của bạn chủ yếu là người có thu nhập hạn chế, thì bạn phải cân nhắc về khả năng thành công của mình.

  Cục QLCT

  04/03/2016

 • Trực tuyến Diễn đàn Công luận: Nhận diện kinh doanh đa cấp Hợp pháp và Bất chính
  Content Intro

  Nhận diện kinh doanh đa cấp: Hợp pháp và Bất chính 

  (CLO) Ngày 23/11, Báo điện tử Công luận đã tổ chức Diễn đàn giao lưu trực tuyến: “Nhận diện kinh doanh đa cấp – Hợp pháp và bất chính”.

  Chương trình có sự tham gia của các khách mời: Ông Phan Đức Quế  – Trưởng phòng Điều tra và Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh – Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương); luật sư Võ Đan Mạch – Phó Chánh Văn phòng – Hiệp Hội bán hàng đa cấp VN; bà Ngô Lâm Thủy – Trưởng phòng pháp chế Công ty TNHH Amway Việt Nam; ông Phạm Đăng Khoa – Phó tổng giám đốc Cty TNHH Thương mại Lô Hội.

  22

  Chương trình tọa đàm có sự tham dự của Ban lãnh đạo báo Nhà báo & Công luận.

  Trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, nhiều loại hình kinh doanh mới đã xuất hiện tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp phân phối hàng hóa dưới hình thức bán hàng đa cấp.

  Tuy còn mới mẻ nhưng hình thức bán hàng đa cấp đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Nhìn nhận một cách công bằng, không thể phủ nhận những ưu điểm và triển vọng lớn mạnh của ngành kinh doanh đa cấp (KDĐC). Tuy nhiên, cần phân biệt rõ đâu là KDĐC được pháp luật Việt Nam công nhận với đâu là KDĐC theo mô hình kim tự tháp ảo hay nói cách khác là bất hợp pháp?

  Chúng ta sẽ cùng làm rõ hơn về vấn đề này trong chương trình Trực tuyến Diễn đàn Công luận với chủ đề: “Nhận diện kinh doanh đa cấp: Hợp pháp & Bất chính”. Chương trình sẽ là diễn đàn để các nhà quản lý, các doanh nghiệp cùng trao đổi bàn luận về vấn đề được coi là đang nóng này.

  12
  Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện các cơ quan Quản lý Nhà nước, Hiệp hội bán hàng Đa cấp VN và một số doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp.

  PV: Câu hỏi đầu tiên, xin hỏi ông Phan Đức Quế  – Trưởng phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh – Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương): Thưa ông, thực trạng kinh doanh đa cấp hiện nay đang bị biến tướng như thế nào, và đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ?

  Ông Phan Đức Quế: Bán hàng đa cấp đã phát triển trên thế giới cách đây khoảng 100 năm và du nhập vào Việt Nam từ 1998. Thời gian qua, có một số doanh nghiệp (DN) đã lợi dụng hình thức bán hàng đa cấp này để trục lợi và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Đối với DN kinh doanh đa cấp bất chính có thể chia thành hai nhóm DN hoạt động:

  Một là nhóm DN không được cấp giấy phép hoạt động nhưng vẫn thực hiện KDĐC. Đây là nhóm hoạt động phổ biến hiện nay và gây nên nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.

  Hai là nhóm mượn hoạt động này để làm dịch vụ và bị nhà nước cấm. Thời gian qua đã có nhiều hoạt động như đào tạo, du lịch, kinh doanh trực tuyến hay thời gian gần đây là từ thiện, du lịch.

  Đây là hai nhóm hoạt động gây bức xúc cộng đồng và thiệt hại cho DN kinh doanh đa cấp chân chính.

  Từ đâu sinh ra thực trạng này thì chúng tôi cũng nhìn thấy từ thực tế là vì lợi nhuận quá cao khiến nhiều DN bất chấp mà thực hiện hành vi vi phạm này. Nguyên nhân thứ hai là do người tham gia bán hàng và người tiêu dùng chưa có nhận thức đầy đủ về bán hàng đa cấp nên rất dễ bị dụ dỗ. Tuy nhiên cũng có nhiều người hiểu rõ về bán hàng đa cấp nhưng do lợi nhuận quá cao nên họ vẫn chấp nhận và coi đó như một cuộc chơi và chấp nhận sự thiệt hại nếu trường hợp xấu xảy ra.

   

  20

  Ông Phan Đức Quế – Trưởng phòng điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương.

  JavaScript is disabled!
  To display this content, you need a JavaScript capable browser.

  PV: Xin hỏi luật sư Võ Đan Mạch – Phó Chánh Văn phòng – Hiệp Hội bán hàng đa cấp VN. Qua phóng sự trên, ông có đánh giá như thế nào về thực trạng lộn xộn trong hoạt động bán hàng đa cấp? Theo ông nguyên nhân khiến tình trạng kinh doanh đa cấp bất chính “nở rộ” là do đâu ?

  Luật sư Võ Đan Mạch: Về phía Hiệp hội, đây là cơ quan cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng, có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động thực tế và triển khai các chính sách nhà nước.

  Trên thực tế, hiện nay có 2 dòng chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp hợp pháp nghĩa là có hàng hoá. Trong trường hợp này, người tham gia phải đi bán hàng chứ nhiều doanh nghiệp là người bán hàng duy nhất và người tiêu dùng chỉ mua hàng về.

  Loại bán hàng đa cấp bất chính: kinh doanh đa cấp dịch vụ, hoặc người tham gia chỉ mua hàng, hoặc nhiều khi còn không có hàng hoá để mà mua. Lưu ý là tại Việt Nam, nhà nước chưa cho kinh doanh đa cấp mà chỉ cho bán hàng đa cấp.

  Có 2 loại người tham gia vào những loại hình kinh doanh bất chính: Có những người biết là bất chính nhưng vẫn tham gia vì họ hiểu được những gì họ sẽ phải đánh đổi và những gì họ có thể nhận được, và có những người không biết gì, chỉ nghe theo tuyên truyền và bỏ tiền vào một cách tự nhiên, không có kiến thức về bán hàng đa cấp.

  Hiện nay vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để những hành vi “lách luật”, vi phạm và do đó ảnh hưởng rất nhiều đến bán hàng đa cấp của những doanh nghiệp chân chính.

  15

  Luật sư Võ Đan Mạch – Phó Chánh Văn phòng – Hiệp Hội bán hàng đa cấp VN.

  JavaScript is disabled!
  To display this content, you need a JavaScript capable browser.

  PV: Xin hỏi bà Ngô Lâm Thủy – Trưởng phòng pháp chế Công ty TNHH Amway Việt Nam. Theo bà, thực trạng về kinh doanh đa cấp bất chính hiện nay có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như thế nào tới các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chân chính?

  Bà Ngô Lâm Thủy: Việc kinh doanh theo mô hình kim tự tháp núp bóng đa cấp không chỉ gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp, người tiêu dùng bị thiệt hại tiền, vật chất mà còn khiến niềm tin của xã hội mất mát nhiều đối với hoạt động bán hàng đa cấp, từ đó nhiều người không hiểu đúng về đa cấp, trong đó có cả người dân và chính quyền.

  Nhiều công ty bán hàng đa cấp có hành vi lừa đảo khi kêu gọi vốn đầu tư. Trên thực tế họ lợi dụng mô hình này để trục lợi, khiến người khác cảm thấy không tin tưởng, khiến mọi người đều nghĩ đa cấp là một cái gì đó không tốt, là lừa đảo. Doanh nghiệp chân chính khó tiếp cận khách hàng hơn vì những tai tiếng mà các doanh nghiệp bất chính gây ra.

  Amway là công ty có lịch sử hơn 60 năm và phát triển trên toàn thế giới, công ty tin tưởng vào mô hình này và khẳng định chỗ đứng của mình trong kinh doanh đa cấp.

  01

  Bà Ngô Lâm Thủy – Trưởng phòng pháp chế Công ty TNHH Amway Việt Nam.

  PV: Xin hỏi ông Phạm Đăng Khoa – Phó tổng giám đốc Cty TNHH Thương mại Lô Hội, quan điểm của ông về thực trạng “loạn đa cấp” hiện nay như thế nào?

  Ông Phạm Đăng Khoa: Rõ ràng các hành vi kinh doanh đa cấp bất chính đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của người dân, người tiêu dùng. Vì vậy chúng ta thực sự cần sự chung tay giữa các cơ quan quản lí, các công ty kinh doanh đa cấp chân chính và người tiêu dùng để cùng nhau ngăn chặn các hành vi kinh doanh đa cấp bất chính này.

  anh08

  Ông Phạm Đăng Khoa – Phó tổng giám đốc Cty TNHH Thương mại Lô Hội.

  JavaScript is disabled!
  To display this content, you need a JavaScript capable browser.

  PV: Một bạn đọc từ Nghệ An gửi câu hỏi đến ông Phan Đức Quế như sau: Thời gian vừa qua, ngoài các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp hoạt động tuân thủ tốt quy định vẫn còn những doanh nghiệp chưa tuân thủ tốt, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

  Ông Phan Đức Quế: Như tôi đã nói thì trên thực tế, ngoài hai nhóm DN có hành vi vi phạm đã kể trên thì có một số DN dù đã được cấp giấy chứng nhận nhưng do chưa nắm rõ quy định của bán hàng đa cấp nên còn lúng túng. Và vẫn còn một số DN dù biết các quy định nhưng vẫn vi phạm để thu được lợi nhuận từ lôi kéo người tham gia mạng lưới.

  Các hành vi vi phạm chủ yếu mà chúng tôi thu thập được là hành vi đưa thông tin sai lệch về công dụng của hàng hóa đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm chức năng. Cụ thể là DN sẽ đưa thông tin về công dụng sai lệch so với những thông tin cơ quan chức năng có thẩm quyền đã phê duyêt.

  Hành vi thứ hai là đưa ra thông tin sai lệch về lợi ích khi tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp. Đơn cử là, DN sẽ tuyên truyền với khách hàng rằng, khi tham gia vào công ty chỉ 1, 2 tháng thì khách hàng có thể có lợi nhuận nhất định hoặc có nhiều tài sản có giá trị như ô tô, nhà cửa…

  Có nhiều DN tổ chức hội thảo về công ty nhưng lại đăng ký với chính quyền địa phương nên xảy ra tình trạng thông tin sai lệch về công ty cũng như sản phẩm của họ.

  Và một thực tế là có nhiều DN bị áp lực về doanh số bán hàng, lơi nhuận nên họ phải tìm cách làm như thế nào đó để lôi kéo nhiều người tham gia vào hệ thống để mua hàng mà không quan tâm đến khả năng bán hàng của người tham gia. Đó là lý do khiến nhiều công ty dù đầu tư nhiều hàng hóa nhưng không bán được nên bị thiệt hại. Phải nhận định rằng, dù trong ngắn hạn, công ty này có thể có lợi nhưng dài hạn thì chắc chắn là bị thiệt hại.

  13

  Buổi tọa đàm thu hút sự chú ý của nhiều phóng viên và cơ quan báo chí.

  PV: Thưa ông Phan Đức Quế, trước thực trạng này, theo ông đâu là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn. Tới đây, Cục Quản lý cạnh tranh tiếp tục tham mưu đề xuất gì để có biện pháp giải quyết liệt tình trạng trên, thưa ông ?

  Ông Phan Đức Quế: Chúng tôi vẫn suy nghĩ là phải có giải pháp đồng bộ từ phía các cơ quan chức năng và bản thân người tham gia cũng phải có ý thức trong công tác giám sát hành vi này.

  Đứng ở góc độ cơ quan quản lý, chúng tôi sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các DN hoạt động trong lĩnh vực này đồng thời nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý để có cơ sở điều tra khi DN có dấu hiệu sai phạm.

  Về phía DN thì chúng tôi sẽ tăng cường thông tin để khuyến cáo họ không vi phạm vào những hành vi này. Với Hiệp hội thì cần phối hợp để tăng cường khả năng thông tin với hội viên, giúp họ nâng cao nhận thức và hành động đúng đắn.

  Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan truyền thông, báo chí hỗ trợ chúng tôi giám sát, thông tin kịp thời về những vấn đề này để có một kênh thông tin xử lý giám sát, kiểm soát chặt chẽ hơn. Có thể tuyên truyên đến người dân đâu là bán hàng chân chính và không chân chính để họ có những kiến thức cần thiết.

  Đối với người tham gia chúng tôi mong muốn họ tìm hiểu rõ hơn những quy định của bán hàng đa cấp vì nếu có sai phạm xảy ra họ là những người sẽ bị thiệt hại đầu tiên. Ngoài ra, họ hãy tích cực tuyên tuyền cho những người cùng bán hàng hay những người bán hàng cấp dưới của họ về những hành vi sai trái để phòng ngừa và không vi phạm.

  Chúng tôi đã có website về vấn đề này và cập nhật thường xuyên những DN hoạt động chính thức trong lĩnh vực bán hàng đa cấp nên khách hàng và người dân có thể lên webite của Cục Quản lý cạnh tranh để cập nhật thông tin, tìm hiểu thông tin để có thể tiến hành tham gia một cách sáng suốt nhất.

  PV: Thưa ông Phan Đức Quế, ông có thể nêu cụ thể thêm về những mô hình vi phạm phổ biến nhất?

  Ông Phan Đức Quế: Ngoài hai mô hình mà tôi đã nói ở trên là mô hình phổ biến thì còn có mô hình lợi dụng quy định như huy động tài chính, dịch vụ, đào tạo, trò chơi trực tuyến, tiền ảo để huy động tài chính thì đó là những hành vi bất chính của bán hàng đa cấp.

  Bên cạnh đó là những DN có hàng hóa và kinh doanh hàng hóa nhưng về mặt pháp luật là bất chính như bắt người tham gia phải đóng một mức phí nhất định hay đưa ra cam kết không mua lại hàng hóa mà phải bắt người tham gia mua lại…

  Trên thực tế như bà Ngô Lâm Thủy – Trưởng phòng pháp lý của Amway Việt Nam đã nói là có xuất hiện mô hình kim tự tháp và theo Nghị định 42 chúng tôi cũng đã đưa thông tin này vào nghị định.

  Trên thế giới có mô hình kim tự tháp có hàng hóa và không có hàng hóa. Mô hình không có hàng hóa thì chính là kiểu kinh doanh hàng hóa trá hình, đưa hàng hóa có giá trị thấp vào kinh doanh nhưng lại mượn mô hình này để thu tiền và huy động tài chính cao. Tất cả các hoạt động trên là những hành vi tiêu biểu của mô hình kinh doanh đa cấp bất chính.

  da cap bi cam

  Mô hình kim tự tháp bị cấm trong bán hàng đa cấp.

  PV: Xin hỏi L.S  Võ Đan Mạch. Hiện nay có rất nhiều biện pháp được các cơ quan chức năng đề ra để quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp. Theo ông để xiết chặt hơn nữa hoạt động kinh doanh đa cấp cần phải làm gì và Hội đã thực hiện như thế nào trong việc ngăn chặn nạn “loạn KDĐC” như trong thời gian qua?

  L.S  Võ Đan Mạch: Những phương pháp mà Cục quản lý cạnh tranh đưa ra, đối với những người trong cuộc thì rất là dễ nắm bắt, nhưng đối với những người tiêu dùng thì sẽ cần tuyên truyền sâu hơn. Có nhiều người khiếu nại nhưng hỏi tài liệu chứng minh thì lại không có. Giao tiền không có giấy biên nhận thì khiếu nại thế nào? Đối với bán hàng đa cấp, cái gì liên quan đến tiền mà không có hàng hoá thì là bất chính rồi.

  Báo chí đưa rất nhiều vụ việc về kinh doanh đa cấp bất chính nhưng mọi người không hiểu được thế nào là sai phạm, và không có công cụ để tự bảo vệ mình.

  Nếu anh không bán hàng mà có tiền, thì một là tiền của anh, hai là của người khác đóng vào, chứ số tiền đó không phải từ một hoạt động kinh doanh, kinh tế nào nảy sinh ra. Đối với người tiêu dùng, những văn bản có hay không, có được thẩm định hay không, có được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hay không hay là do công ty tự ban hành. Biết được những điều đó, họ có thể quyết định đầu tư, và có bằng chứng về khoản đầu tư của mình, và có thể khiếu nại trong trường hợp khoản đầu tư của các bạn không đúng theo những gì mà bạn đã được hứa.

  Có mấy vi phạm thường thấy là: Thông tin sai lệch về bán hàng đa cấp: tham gia bạn sẽ trở thành tỷ phú, thành ông chủ, bà chủ. Thực tế là bạn có thể trở thành tỷ phú chứ không chắc chắn thành tỷ phú. Thông tin sai lệch về sản phẩm: Nhiều loại hàng hóa được nói đến như là thuốc thần thánh chữa bách bệnh trong khi đó chỉ là thực phẩm chức năng.

  Định nghĩa của đa cấp là đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng, nhằm giảm thiểu một số chi  phí cũng như đảm bảo được chất lượng. Nếu sản phẩm của tôi không đảm bảo chất lượng anh có thể đến nhà máy khiếu nại, tránh được nạn hàng giả, hàng kém chất lượng.

  JavaScript is disabled!
  To display this content, you need a JavaScript capable browser.

  PV: Xin hỏi bà Ngô Lâm Thủy: Để các hoạt động kinh doanh đa cấp thực sự đúng với tôn chỉ mục đích đề ra, với góc nhìn của Doanh nghiệp, việc quản lý hoạt động một cách tốt nhất hiện nay theo bà cần như thế nào?

  Bà Ngô Lâm Thủy: Trên cơ sở Nghị định 42 và Thông tư 21, doanh nghiệp có thể kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh đa cấp của mình.

  Để quản lý hoạt động một cách tốt nhất thì chúng ta cần phải quản lý toàn ngành chứ không phải một hai đơn vị, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, họ không hiểu được về đa cấp, dẫn đến có cái nhìn sai lệch, đón nhận những thông tin không đúng, chưa hiểu hết về đa cấp chân chính dễ bị nhầm lẫn, bị những công ty đa cấp bất chính lừa đảo.

  Về phía công ty chúng tôi, để đảm bảo việc bán hàng một cách chân chính, chúng tôi luôn thông báo hoạt động tại các hội nghị hội thảo, tuân thủ những hoạt động thanh kiểm tra của cơ quan chức năng. Những công ty bán hàng đa cấp như Amway mong mỏi các cơ quan truyền thông giúp đỡ truyền đạt để người dân hiểu, nhận thức đúng về bán hàng đa cấp. Chúng tôi đã có những trang web cung cấp thông tin về các công ty, mẫu mã sản phẩm… Tuy nhiên ở góc độ người dân chưa tiếp cận được nhiều, thông qua đây mong các cơ quan truyền thông hỗ trợ ngành hàng cập nhật nhiều thông tin hơn để người dân có thể mở rộng cái nhìn về bán hàng đa cấp chân chính.

  PV: Thưa ông Phạm Đăng Khoa, không thể để những “con sâu bỏ rầu nồi canh” làm xấu đi hình ảnh của loại hình kinh doanh đa cấp. Quan điểm của Doanh nghiệp, việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp một cách tốt nhất hiện nay là như thế nào?

  Ông Phạm Đăng Khoa: Đối với những DN có hợp đồng kinh doanh đa cấp thì các khung pháp lý, những văn bản pháp luật hiện tại để quản lý hoạt động kinh doanh này khá đầy đủ. Cụ thể là Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và thông tư 24/2014/TT-BCT hướng dẫn thi hành chi tiết nghị định, với những điều khoản rất khắt khe về vốn điều lệ, ký quỹ, giới hạn tỷ lệ hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác chi trả cho người tham gia so với doanh thu 40%; Bên cạnh đó những nội dung như những quy tắc hoạt động, quy chế trả thưởng, chương trình huấn luyện, nội dung hợp đồng ký với người tham gia… đều được thẩm duyệt theo quy định để đảm bảo quyền lợi của công ty, người tham gia và người tiêu dùng.

  Ngoài ra còn có Nghị định 71/2014/NĐ- CP ngày 21/7/2014 quy định vể xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, trong đó: Điều 36 quy định xử phạt từ 20 đến 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp.

  Mới đây Chính phủ vừa ban hành Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó sửa đổi, tăng nặng xử phạt các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp.

  Vì vậy để quản lý hoạt động bán hàng đa cấp một cách tốt nhất, tôi đề nghị về phía cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm soát, xử lý; Đặc biệt trọng tâm là các doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc không cần đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng vẫn hoạt động với mô hình bán hàng đa cấp, đầu tư đa cấp.

  Về phía cơ quan truyền thông, Hiệp hội bán hàng đa cấp VN cần tăng cường công tác tuyên truyền với các thông tin đầy đủ và chính xác. Tuyên truyền cho người dân được hiểu và tránh xa các hành vi, hiện tượng bất chính, từ đó phát huy vai trò kiểm soát của quần chúng nhân dân. Có như vậy dần dần chúng ta sẽ đẩy lùi được các hiện tượng đa cấp bất chính.

  PV: Một khán giả tên là Nguyễn Ngọc Bảo gửi câu hỏi đến L.S Võ Đan Mạch. Theo ông, thì cần phải có biện pháp nào, đặc biệt có đề xuất gì đối với Hội để có những biện pháp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp? Lời khuyên của ông dành cho người tiêu dùng như thế nào, khi người tiêu dùng dường như đã mất niềm tin vào KDĐC?

  L.S  Võ Đan Mạch: Trong các hội nghị hội thảo, cần có sự phối hợp với Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, cần một cơ chế phối hợp giữa Hiệp hội, cơ quan chức năng và truyền thông. Về truyền thông: Chúng ta phải tuyên truyền để người dân biết đâu là đúng đâu là sai. Việc đưa tin cần gắn với cơ quan nhà nước và Hiệp hội để kiểm chứng. Sau đó phải phối hợp theo dõi, chứ không đưa xong rồi để đó. Phải đưa cụ thể xem công ty nào vi phạm.

  Cung phải nhìn nhận thẳng thắn, Hiệp hội vai trò có nhưng chưa được nâng cao. Thực tế thì Hiệp hội nắm được một sô vi phạm, phản ánh cho cơ quan nhà nước.

  Ngoài mức phạt do Nghị định 124, Nghị định 195 quy định, chúng ta cần tăng thêm mức phạt nữa. Đối với công ty thì có quy định ký quỹ, vốn điều lệ nhưng với nhà phân phối thì sao? Nhà phân phối chỉ dừng ở chế tài khuyên để bán hàng cho tốt, nhưng không có chế tài xử lý. Cần phải suy nghĩ sao cho hội đưa ra các quy tắc đạo đức, chúng ta cũng cần phải đào tạo người ta để người ta bán hàng và để họ tuyên truyền cho đúng. Cần quản lý chặt hơn cái đội ngũ đó để đem lại lợi ích cho người tham gia và doanh nghiệp.

  PV: Xin hỏi ông Phan Đức Quế  – Trước thực trạng nêu trên, là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này,  theo ông cần có những chế tài gì để xử lý hành vi, vi phạm, thưa ông?

  Ông Phan Đức Quế: Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tiến hành xây dựng Nghị định 42 và trên cơ sở những thực tiễn phát sinh, chúng tôi cũng đã có những điều chỉnh trong Nghị định 42.

  Tuy nhiên chúng ta có thể thấy, vẫn có nhiều vấn đề trong thực tiễn chưa được điều chỉnh trong các quy định của Nghị định này nên quan điểm của tôi là vẫn phải tiếp tục điều chỉnh Nghị định trong thời gian tới để có thể phù hợp hơn hơn khi các DN có nhiều hành vi phát sinh trong kinh doanh.

  Về các khuôn khổ pháp lý  thì hiện nay đã ban hành đã khá đầy đủ nhưng vẫn còn phải ra soát và điều chỉnh để có thể phù hợp và sát hơn.

  Khung pháp lý thì đã có Nghị định 100, Nghị định 185… Vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã chủ trì bổ sung và sửa đổi nghị định 185 để xử lý người tham gia bán hàng đa cấp. Các cơ quan quản lý đã đưa cả hành vi tham gia của người bán hàng để xử lý thông qua Nghị định 124 có hiệu lực từ tháng 1/2016. Đây là cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý có thể xử lý mạnh mẽ hơn.

  Chính sách của các công ty bán hàng đa cấp có thể có hoặc không có những quy định về hướng dẫn cho người tham gia. Và với những áp lực kinh doanh đã phân tích ở trên nên nhiều người vẫn thực hiện các hành vi này để có thể đạt được kết quả như ý muốn.

  Khi nghị định có hiệu lực và được thi hành thì có nhiều hơn các chế tài và khung pháp lý nhất định để dựa vào đó điều chỉnh các hoạt động bán hàng đa cấp được đúng đắn và chính xác hơn.

  PV: Xin hỏi L.S Võ Đan Mạch – Theo ông để hạn chế tình trạng này, cần phải có chế tài như thế nào, và vai trò cũng như trách nhiệm của Hội là gì, thời gian tới Hội làm gì để người tiêu dùng trở lại với KDĐC sau một vài vụ bê bối vừa qua?

  L.S  Võ Đan Mạch: Với việc ban hành Nghị định 124 sửa đổi, bổ sung Nghị định 185, chế tài quản lý hoạt động của bán hàng kinh doanh đa cấp gần như đã đầy đủ. Vấn đề hiện nay chỉ nằm ở cách thực thi, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan.

  Tuy nhiên, mức xử phạt cần tiếp tục nâng lên và cũng cần ban hành quy chế theo từng địa phương, và dựa vào quy chế để xử lý, không cần xin ý kiến, phải thiết lập cơ chế phối hợp giữa trung ương, địa phương và Hiệp hội. Cần tăng cường vai trò của cơ quan truyền thông để thông tin lan toả thật nhanh. Cần trang bị cho người dân các thông tin để họ tự bảo vệ.

  Đối với vai trò Hiệp hội trong thời gian tới đây, sẽ có cơ chế phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền được thông tin cần thiết về bán hàng đa cấp cũng như cảnh giác trước các công ty lừa đảo. Hiệp hội cũng sẽ phối hợp với cơ quan nhà nước để rà soát văn bản để có tính thực tiễn.

  Hiệp hội cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của người bán hàng đa cấp nhưng nhận thức chưa cao. Đợt tới sẽ yêu cầu các hội viên phải tuân thủ quy tắc ứng xử và có biện pháp xử lý. Hiệp hội sẽ có một đội để kiểm tra việc đó.

  PV: Xin hỏi bà Ngô Lâm Thủy, bà cho biết biện pháp quản lý của Doanh nghiệp như thế nào, đặc biệt trong công tác quản lý các hệ thống cung cấp cũng tư vấn sản phẩm?

  Bà Ngô Lâm Thủy: Amway luôn tin tưởng vào chính sách toàn cầu của mình để áp dụng vào kinh doanh cũng như công ty luôn có đầy đủ giấy phép kinh, giấy phép sản phẩm… theo đúng nghị định Nghị định 42 và Thông tư 21. Công ty luôn thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị hội thảo đến từng địa phương. Công ty cũng có lớp đào tạo về đạo đức, họp phổ biến thường xuyên đến nhà phân phối của mình nhất là những điều cấm mà trong thông tư, nghị định quy định. Công ty cũng mong muốn cơ quan quản lý sớm phát hiện và kiểm tra, thông báo về các hoạt động đa cấp bất chính để công ty có thể cập nhật về vi phạm, kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng đến toàn ngành, dẹp dần các công ty hoạt động theo mô hình kim tự tháp bất chính.

  PV: Xin hỏi ông Phạm Đăng Khoa. Mỗi một đơn vị đều có một chiến lược của riêng mình,vậy đơn vị mình có chiến lược như thế nào để tự bảo vệ, đặc biệt trong công tác đào tạo và quản lý các hệ thống cung cấp, tư vấn của công ty? Làm thế nào để quản lý công ty một cách hiệu quả?

  Ông Phạm Đăng Khoa: Là một doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực bán hàng đa cấp hơn 13 năm qua, cũng như các công ty chân chính khác mong muốn kinh doanh phát triển và định hướng lâu dài thì tất yếu phải lấy việc tuân thủ các quy định của luật pháp làm kim chỉ nam hoạt động.

  Ngoài các nội dung đào tạo cơ bản theo quy định, Chúng tôi còn chú trọng các nội dung đào tạo cho người tham gia kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bán hàng đa cấp và các lĩnh vực khác có liên quan. Xây dựng chuẩn mực 12 điều đạo đức của một thành viên tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp Công ty Lô Hội. Chú trọng đào tạo tính năng công dụng, giá trị thật của từng sản phẩm để người tham gia hiểu thật kỹ, từ đó giúp họ tự tin tuyên truyền chân thật để nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng khoẻ hơn, đẹp hơn với những sản phẩm mà công ty đang phân phối.

  Bên cạnh đó, chúng tôi còn tăng cường gắn kết các hệ thống thành viên nhằm thắt chặt công tác quản lý, giúp người tham gia có những định hướng hoạt động kịp thời và đúng đắn tuân thủ những quy định của pháp luật.

  PV: Tiếp tục câu hỏi đối với ông Phạm Đăng Khoa. Ông có lời khuyên nào đối với người tiêu dùng để nhận biết đâu là kinh doanh đa cấp chân chính và kinh doanh đa cấp bất chính?

  Ông Phạm Đăng Khoa:Trước khi quyết định mua một sản phẩm, hoặc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp với một công ty nào, người tiêu dùng cần tìm hiểu thật kỹ về sản phẩm, về chính sách trả thưởng của công ty đó.

  Theo quy định tại nghị định 42/2014/NĐ-CP người tham gia được quyền trả lại hàng hoá trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận hàng, do đó hãy yêu cầu được xuất hoá đơn tài chính cho dù là món hàng có giá trị nhỏ. Tóm lại đừng vì lòng tham trước những hứa hẹn lợi nhuận khủng mà không cần lao động, sẽ tránh được thiệt hại tiền của.

  Mỗi người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin một cách kỹ càng để lựa chọn được những sản phẩm của những doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chân chính, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng.

  Báo Nhà báo & Công luận

  MLMA

  24/11/2015

   

 • QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM BÁN HÀNG ĐA CẤP
  Content Intro

  Quy định mới về xử phạt vi phạm bán hàng đa cấp

   
  (Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   

   

   

  Ảnh minh họa

   

  Trong đó, Nghị định sửa đổi xử phạt hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp. Cụ thể, thương nhân bán hàng đa cấp trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trong một năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thì sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

   

  Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi nêu trên trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

   

  Cung cấp thông tin hàng hóa không không chính xác bị phạt 1- 3 triệu đồng

  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người tham gia bán hàng đa cấp có một trong các hành vi vi phạm: Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa được cấp thẻ thành viên theo quy định; không xuất trình thẻ thành viên khi giới thiệu hàng hoá hoặc tiếp thị bán hàng; không cung cấp đầy đủ những thông tin về doanh nghiệp và hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp theo quy định khi bảo trợ một người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

  Người tham gia bán hàng đa cấp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không chính xác về hàng hóa được chào bán sẽ bị phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng.

   

  Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp nộp tiền đặt cọc bị phạt 3-5 triệu đồng

  Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với người tham gia bán hàng đa cấp có hành vi yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc hoặc phải mua một lượng hàng nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

  Người tham gia bán hàng đa cấp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp thì sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với thương nhân bán hàng đa cấp có hành vi không đáp ứng đầy đủ các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động bán hàng đa cấp.

   

  vpcp.chinhphu.vn

   

   

  21/11/2015