Văn bản hiệp hội
Chương trình công tác năm 2012

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm 2012, đã được thông qua tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2011 của Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam ngày 2-12-2012, Ban Chấp hành Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội trong năm 2012.

Đọc thêm...

 
Phương hướng hoạt động của MLMA (Nhiệm kỳ 2009-2014)

Phương hướng hoạt động của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam: một số nội dung chính mang tính chất định hướng cho hoạt động của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam (Nhiệm kỳ 2009-2014).

Đọc thêm...