Tổ chức
Ban chấp hành MLMA nhiệm kỳ II (2014-2019)
 

TRƯƠNG THỊ NHI - Chủ tịch

HÀ THỊ QUỲNH TRÂM - Phó Chủ tịch

ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG - Phó Chủ tịch

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG - Ủy viên kiêm Tổng Thư ký

TRẦN VÂN ANH - Ủy viên

Ông PHẠM THANH TÙNG - Ủy viên

Ông TRẦN ĐỨC MINH - Ủy viên

 
Ban kiểm tra MLMA nhiệm kỳ II (2014-2019)

Ông PHẠM THANH TÙNG

Ông TRẦN ĐỨC MINH

 
Ban chấp hành MLMA

Trương Thị Nhi - Chủ tịch Hiệp hội

Ông Vũ Hồng Thái - Phó chủ tịch Hiệp hội

Trần Diệu Hương - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội

Đỗ Thị Thanh Hương - Ủy viên

Nguyễn Thị Kiều My - Ủy viên

 
Ban kiểm tra MLMA

Phan Phạm Phú Nam Phương

Trần Diệu Hương

 
Các trưởng ban chuyên môn MLMA

Trương Thị Nhi
Chủ tịch Hiệp hội kiêm Trưởng Ban tổ chức
Trưởng Ban Đối ngoại
Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính

Trần Diệu Hương
Phó chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng thư ký

Ông Vũ Hồng Thái
Dược sĩ
Phó chủ tịch Hiệp hội
kiêm Trưởng Ban Pháp chế - Đào tạo

Đỗ Thị Thanh Hương
Ủy viên Ban chấp hành
kiêm Trưởng Ban Thông tin - Tuyên truyền

Nguyễn Thị Kiều My
Ủy viên Ban chấp hành
kiêm Trưởng Ban Hội viên
Phó Ban Pháp chế - Đào tạo
(Thường trực phía Nam)

Nguyễn Thị Thùy Dương
Chánh Văn phòng Hiệp hội

 
Điều lệ Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI BÁN HÀNG ĐA CẤP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số1363/QĐ-BNV ngày  02  tháng 10  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Đọc thêm...