Theo ý kiến của Bộ Công thương, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ-CP là nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật, nâng cao tính minh bạch, đồng thời tránh tạo ra các rào cản không cần thiết và hạn chế các tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.