Quyết định của Bộ Công Thương công nhận Ban vận động thành lập MLMA

Quyết định số 2451/QĐ-BCT của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh ký ngày 24-4-2008, công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Bán hàng Đa cấp.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BỘ CÔNG THƯƠNG

Số: 2451/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Ban vận động thành lập
Hiệp hội Bán hàng Đa cấp 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/1/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Theo đề nghị của Bà Trương Thị Nhi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lô Hội, Đại diện các thành viên Ban vận động (tại văn bản số 17/TC-HC/ATC-2008 ngày 12/3/2008), Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Bán hàng Đa cấp (dưới đây gọi là Ban vận động thành lập Hiệp hội) gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

 1. Bà Dương Thị Thanh Mai: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Hội luật gia Việt Nam - Trưởng ban.
 2. Ông Trần Anh Sơn: Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh - Phó Trưởng Ban,
 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh: Số 2, ngõ Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội, Ủy viên.
 4. Bà Trương Thị Nhi: Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Lô Hội, Ủy viên.
 5. Ông Vũ Hồng Thái: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam, Ủy viên.
 6. Bà Hà Thị Nga: số 72, ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Đống Đa, Hà Nội, Ủy viên.
 7. Ông Nguyễn Văn Hậu: Luật sư, Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.
 8. Bà Trần Diệu Hương: Giám đốc Công ty cổ phần Kim Đô, Ủy viên.
 9. Ông Đỗ Anh Cường: Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tầm nhìn Việt Nam, Ủy viên.
 10. Ông Trần Văn Cảnh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngôi sao cuộc sống, Ủy viên.
 11. Bà Đỗ Thị Thanh Hương: Giám đốc Công ty Thương mại Merro, Ủy viên.

 Điều 2. Ban vận động thành lập Hiệp hội có nhiệm vụ:

1. Vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hiệp hội Bán hàng Đa cấp.

2. Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc để tổ chức thành lập Hiệp hội theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan khi tiến hành vận động và chuẩn bị thành lập Hiệp hội.

4. Định kỳ báo cáo tiến trình vận động và chuẩn bị thành lập Hiệp hội với Bộ Công Thương.

5. Ban vận động thành lập Hiệp hội tự giải thể khi đại hội thành lập Hiệp hội bầu ra Ban chấp hành của Hiệp hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và các Ông, Bà có tên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 “để thực hiện”;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ trưởng;

- Lưu: VT, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Lê Danh Vĩnh

 

 

Newer news

 • Luật An toàn thực phẩm
  Content Intro

  Luật số 55/2010/QH12 về an toàn thực phẩm, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ngày 17-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

   

 • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Content Intro

  Luật số 59/2010/QH12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ngày 17-11-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Older news