Phương hướng hoạt động của MLMA (Nhiệm kỳ 2009-2014)

Phương hướng hoạt động của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam: một số nội dung chính mang tính chất định hướng cho hoạt động của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam (Nhiệm kỳ 2009-2014).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CỦA HIỆP HỘI BÁN HÀNG ĐA CẤP
(Nhiệm kỳ 2009 -2014)

I. Mục tiêu chủ yếu:

Việc thành lập Hiệp hội bán hàng đa cấp là nguyện vọng chung của các nhà doanh nghiệp, nhà phân phối bán hàng đa cấp đang hoạt động trên cả nước, cũng như các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương trong toàn quốc, nhằm đạt được mục tiêu chủ yếu sau:

1. Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược kinh tế – xã hội nói chung và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế lâu dài, cũng như giai đoạn trước mắt 5 năm, 10 năm.

2. Mong muốn được cung cấp các thông tin của Nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh về bán hàng đa cấp, để nhanh chóng nắm bắt thông tin nhằm kịp thời triển khai điều chỉnh hoạt động của các đơn vị đạt hiệu quả cao hơn.

3. Đề đạt nguyện vọng chính đáng và kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình sản xuất – kinh doanh để các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ giải quyết. Từ đó tạo ra một môi trường hoạt động kinh tế ngày càng thông thoáng hơn, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn các địa phương.

4. Có những góp ý và phản ánh kịp thời với cơ quan nhà nước để chấn chỉnh lại những hành vi vi phạm pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp, nhà phân phối bán hàng đa cấp.

5. Thông qua hoạt động của Hiệp hội bán hàng đa cấp, tạo thêm điều kiện hiểu biết, gắn bó giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, càng giúp cho việc thực hiện chức năng hoạt động của mỗi bên đạt được hiệu quả cao hơn.

6. Về phía lãnh đạo và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để giúp cho doanh nghiệp, nhà phân phối bán hàng đa cấp phát triển cũng như kịp thời điều chỉnh những thiếu sót, vi phạm của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

II. Nội dung hoạt động:

Đại hội thành lập Hiệp hội bán hàng đa cấp sẽ bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội để điều hành với các nội dung chủ yếu sau:

1. Trao đổi, nắm bắt các thông tin liên quan đến hoạt động cụ thể của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước.

2. Thông qua Hiệp hội bán hàng đa cấp, các định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của ban, ngành các cấp, các thông tin kinh tế cần thiết được phổ biến nhanh chóng đến từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp tổ chức và điều chỉnh hoạt động sản xuất – kinh doanh phù hợp, kịp thời với tình hình phát triển kinh tế.

3. Tư vấn về mặt pháp lý (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, vay vốn ngân hàng, thuế, …) nhằm kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động sản xuất – kinh doanh cho các hội viên Hiệp hội.

4. Làm cầu nối liên kết giữa các doanh nghiệp thúc đẩy liên doanh, liên kết cùng có lợi. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, Liên đoàn lao động thành phố đào tạo và giới thiệu việc làm, đồng thời nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ hội viên trong việc chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương mại.

6. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong tranh chấp thương mại và hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hội viên.

7. Là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về thương mại và doanh nghiệp bán hàng đa cấp làm tăng cường thêm sự hiểu biết, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định nhằm đạt được mục đích phát triển hoạt động của đơn vị mình và góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội..

8. Dựa vào mục đích yêu cầu và tình hình sản xuất – kinh doanh thực tiễn của các hội viên Hiêp hội, Ban chấp hành Hiệp hội sẽ lập ra chương trình hoạt động cho cả nhiệm kỳ, trong đó có kế hoạch cho từng quý, từng tháng.

9. Ban chấp hành Hiệp hội sẽ đăng ký lịch làm việc và tiếp nhận các thông tin, văn bản chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương để tổng hợp xử lý thông tin, phân loại và nhanh chóng gửi đến các hội viên nhằm:

- Cung cấp thông tin cần thiết kịp thời cho hội viên theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền pháp luật.

- Mời doanh nghiệp dự hội thảo, mạn đàm đối với các văn bản quan trọng cần được hướng dẫn cụ thể.

10.  Ban chấp hành Hiệp hội tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, đề xuất, vướng mắc của các hội viên; sau đó tổng hợp, xử lý và đề ra biện pháp giải quyết cần thiết:

- Giải thích, tháo gỡ mọi vấn đề liên quan, nếu Ban chấp hành Hiệp hội nắm rõ vấn đề và thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Chuyển đến các cơ quan chức năng đề nghị trả lời, giải quyết nếu vấn đề thuộc nghiệp vụ.

- Chuyển đến lãnh đạo nhà nước nếu vấn đề thuộc chủ trương lớn.

11.  Ban chấp hành Hiệp hội đứng ra tổ chức các hình thức giao lưu giữa các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong nước, trao đổi về kinh nghiệm quản lý hoặc giúp đỡ nhau ở các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh. Ngoài ra, có thể tổ chức giao lưu với các đơn vị quốc tế để học tập, hợp tác lẫn nhau.

12.  Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, cuối năm có quy định cụ thể ngày họp, ngày sơ kết, ngày tổng kết các hoạt động đã làm được. Ban chấp hành Hiệp hội sẽ mời các ban, ngành, cơ quan hữu quan tham dự để góp ý, xây dựng cho hoạt động của Hiệp hội bán hàng đa cấp ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Để đạt được mục tiêu của chương trình hoạt động đã đề ra, phải thực hiện tốt các biện pháp chủ yếu sau đây:

1. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

2. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

3. Gây quỹ của Hiệp hội trên cơ sở hội phí của Hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật để có kinh phí hoạt động.

4. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội.

5. Để hoạt động của Hiệp hội bán hàng đa cấp đạt hiệu quả cao, cần có sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại từ Trung ương đến các địa phương cả nước.

6. Ban chấp hành Hiệp hội tích cực vận động toàn thể hội viên tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội, giúp cho hoạt động của Hiệp hội ngày càng phong phú và đạt hiệu quả cao.

7. Hoạt động theo đúng Điều lệ của Hiệp hội đã được Bộ Công Thương phê duyệt và không trái với pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tê – xã hội trên cả nước.

Trên đây là một số nội dung chính mang tính chất định hướng cho hoạt động của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam.

Tin mới hơn

  • Chương trình công tác năm 2012
    Content Intro

    Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm 2012, đã được thông qua tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2011 của Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam ngày 2-12-2012, Ban Chấp hành Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội trong năm 2012.

    Đọc thêm...