Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

Hỏi: Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

Đáp: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký kết bằng hợp đồng tham gia bằng văn bản với người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

Tuy nhiên, người tham gia có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Trong trường hợp này, người tham gia bán hàng đa cấp phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trước khi chấm dứt hợp đồng tối thiểu là 7 ngày làm việc.

Ngược lại, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quyền chấm dứt hợp đồng với người tham gia khi người tham gia có hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm của người tham gia và thực hiện những hành vi bị cấm. Doanh nghiệp cũng phải thông báo cho người tham gia biết bằng văn bản trước khi chấm dứt hợp đồng tối thiểu là 7 ngày làm việc.

Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 110, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm

- Mua lại từ người tham gia hàng hoá đã bán cho người tham gia;

- Thanh toán cho người tham gia tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế mà người tham gia có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

Tin mới hơn

 • Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 110, khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia có những trách nhiệm sau đây:

Tin cũ hơn

 • Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là văn bản được ký kết giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người muốn tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.