Quy trình cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp?

Hỏi: Quy trình cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp?

Đáp: Theo quy định tại khoản 6 Thông tư 19, việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ làm thành 02 bản theo mẫu, 01 bản giao cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

- Doanh nghiệp có quyền đề nghị cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ và cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của doanh nghiệp.

- Trong trường hợp không phải bổ sung hồ sơ, thời hạn thẩm định hồ sơ được tính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ để quyết định việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trên cơ sở hồ sơ đã nhận được và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thẩm định hồ sơ để quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Trường hợp từ chối cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Bước 3: Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được ghi theo mẫu, được lập thành 02 bản chính, 01 bản cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và 01 bản lưu ở cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp ghi số Giấy đăng ký theo: mã số tỉnh, mã loại hình doanh nghiệp, mã số thứ tự của doanh nghiệp, các mã số được viết cách nhau bằng dấu gạch ngang.

Bước 4: Thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Trước khi giao Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tin mới hơn

 • Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 110, khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia có những trách nhiệm sau đây:

 • Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký kết bằng hợp đồng tham gia bằng văn bản với người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

 • Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là văn bản được ký kết giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người muốn tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.